Chương Trình Shop

Có tất cả 3 bài viết

Quét mã Zalo săn điểm đổi quà.

Quét mã Zalo săn điểm đổi quà.

<ol> <li>Mở m&aacute;y ảnh or Zalo ....</li> <li>Qu&eacute;t m&atilde; n&agrave;y.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.mykiot.vn/2...
Hướng Dẫn Đổi Quà

Hướng Dẫn Đổi Quà

<p>Chương tr&igrave;nh d&ugrave;ng điểm t&iacute;ch lũy đổi qu&agrave; của POLI được thực hiện như sau:</p> <p><strong>T&iacute;ch điểm:</strong></p> <p>C&aacute;ch 1: Mua h&agra...
Chương Trình Tích Điểm

Chương Trình Tích Điểm

<p>Nh&agrave; POLI xin giới thiệu đến c&aacute;c bạn chương tr&igrave;nh Tri &Acirc;n Kh&aacute;ch H&agrave;ng gi&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết của POLI n...